Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.10.2006 11:47

Uchwała Nr XIV/87/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych.
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt 11 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie zadania powiatu polegającego na opracowaniu koncepcji uspokojenia ruchu drogowego w drodze powiatowej nr 01501 tj. ulic: Polnej i Targowej.
2.      Porozumienie o którym mowa w ust.1 zostanie zawarte do końca 2003 roku.
3.      Wyraża się zgodę na przeznaczenie przez Gminę Michałowice na zadanie określone w ust.1 kwoty ujętej w uchwale budżetowej na 2003 rok na ten cel.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.10.2006 11:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta