Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.10.2006 11:19

Uchwała Nr XIV/89/2003 Rady Gminy Michałowice Z dnia 8 grudnia 2003 roku

Zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
W § 1 uchwały Nr II/7/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego   cyfrę 4 zastępuje się cyfrą 3.
 
§ 2
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa radnej Małgorzaty Pawłowskiej w doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego wskutek wygaśnięcia mandatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.10.2006 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta