Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:49

Uchwała Nr XV/102/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. ( Dz. Urz. Min. Fin Nr. 15 poz. 83) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
           
§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący
 
1)
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c/ powyżej 9 t i poniżej 12 ton
620,00 zł
1030,00 zł
1240,00 zł
2)
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczep lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.440,00 zł
4)
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
 dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju  zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku   rolnego
1.240,00 zł
6)
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
7)
Od autobusów
a/ mniejszej niż 30 miejsc                                       
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
1.440,00 zł
1.830,00 zł

 

§ 2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3 i 7 wyprodukowanych po 1 stycznia 1995 r. posiadających katalizator stawki podatku określa się w wysokości:

 

1)
Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
      b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                               
      c/ powyżej 9 t i poniżej 12 ton                                                                        
 
580,00 zł
920,00 zł
1.110,00 zł
2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 t.                    
1.290,00 zł
3)
Od autobusów
a/ mniejszej niż 30 miejsc
b/ równej lub wyższej niż 30                                                                
 
1.290,00 zł
1.640 00 zł

 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat należnych za rok podatkowy 2004.
                               


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/102/2003
                                                                                                              Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST 2 UCHWAŁY
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
 
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
Dwie osie
 
 
2004r.
2004r.
12
13
  1.330
 1.590
13
14
 1.390
 1.640
14
15
 1.430
 1.690
15
 
 1.490
 1.740
 
 
Trzy osie
12
17
 1.490
 1.800
17
19
 1.540
 1.850
19
21
 1.590
 1.900
21
23
 1.640
1.950
23
25
 1.690
 2.000
25
 
 1.740
 2.050
 
 
Cztery osie i więcej
12
25
 1.800
 2.100
25
27
 1.850
 2.150
27
29
 1.900
 2.210
29
31
 1.950
       2.452,80
31
 
 2.050
       2.452,80
 

 


 

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/102/2003
                                                                                                              Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
Dwie osie
 
 
2004r.
2004r.
12
18
 1.230
 1.330
18
25
 1.330
 1.430
25
31
 1.430
  1.630
31
 
 1.730
        1.937,76
 
 
Trzy osie
12
36
 1.750
 1.830
36
40
 1.850
 2.200
40
 
 1.950
       2.548,65
 

 
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/102/2003
                                                                                                              Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
 
Jedna oś
 
 
2004r.
2004r.
12
18
 310
 360
18
25
 410
             460
25
 
 510
 610
 
 
Dwie osie
12
28
 430
 460
28
33
 620
 850
33
38
 850
             1440
38
 
 1150              1700
 
 
Trzy osie
12
38
 720
             1440
38
 
 950
             1700
Data publikacji: 16.10.2006 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta