Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 16:20

Uchwała Nr XV/91/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2003-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.   Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2003-2006 „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi”.
2.      Program inwestycyjny na lata 2003-2006, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.      Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.      Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr LVIII/421/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,, Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2003-2006 z późniejszymi zmianami.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta