Urząd Gminy Michałowice
16.10.2006 16:08

Uchwała Nr XV/97/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 440/11 i 440/18, położonych w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) , Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowych stanowiących działkę ew. nr 440/11 o pow. 1081 m2 uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 907 i działkę ew. nr 440/18 o pow. 737 m2 uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 35789, będących drogą położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Opacz Kolonia. 
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 16:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta