Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:58

Uchwała Nr XV/99/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13 ust.1 oraz art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
1.      Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej przedstawioną jako działka nr 3 o pow. 113 m2 na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały część działki ew. nr 480, położonej w obrębie ew. wieś Reguły, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 39997.
2.      Zbycie mienia, o którym mowa w pkt 1 następuje na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, tj. działki ew. nr 479, dla poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
 
§ 2
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1, przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 15:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta