Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 14:57

Uchwała Nr XXII/166/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 roku

W sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą” w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna lub pomoc w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
 
§ 2
Pomoc rzeczowa, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, przyznawane są w miarę posiadanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środków, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
 
§ 3
1. Świadczenia w formie: pomocy rzeczowej, usług, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi na zasadach ustalonych każdorazowo w decyzji wydanej przez kierownika GOPS po ustaleniu możliwości zwrotu świadczenia. Kierownik GOPS może rozłożyć kwotę podlegającą zwrotowi na raty, płatne miesięcznie nie dłużej niż przez okres 1 roku
2. Decyzja powinna zawierać dane dotyczące:

 

  1. rodzaju, formy i wysokości świadczenia,
  2. okresu wolnego od spłaty świadczenia,
  3. sposobu spłaty świadczenia i wysokości rat spłaty jeśli ustalono taki sposób spłaty świadczenia,
  4. dokładne określenie spłaty świadczenia,
  5. informację, że w razie zwłoki w sprawie należności, podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
§ 4
1. Świadczeniobiorca zobowiązany do zwrotu wydatków składa oświadczenie, że zobowiązuje się do zwrotu świadczenia na zasadach określonych w decyzji.
2. W przypadku, gdy osoba zobowiązana do zwrotu należności nie spełni ciążącego na niej zobowiązania wynikającego z decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia, nie może otrzymać ponownie świadczenia o charakterze zwrotnym do czasu uregulowania należności.
3. Zwrot wydatków w wysokości ustalonej w decyzji następuje poprzez dokonanie wpłaty do kasy lub na rachunek bankowy GOPS.
 
§ 5
Wysokość zwrotu wydatków poniesionych przez pomoc społeczną na: pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
 
Miesięczny dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego rodziny lub osoby określonego w art. 8 ust. 1 ustawy w procentach
Wysokość zwrotu wydatków w procentach
Powyżej
Do
bezpłatnie
 
100
101
130
10
131
150
25
151
200
50
201
250
60
251
300
80
301
 
100
 
§ 6
1. Kierownik GOPS w sytuacji, gdy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy , na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może zastosować niższe, niż określone uchwałą procentowe stawki zwrotu wydatków lub w całości odstąpić od żądania ich zwrotu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik GOPS może podjąć decyzję o umorzeniu niespłaconych należności.
 
§ 7
Zwalnia się całkowicie z obowiązku zwrotu wydatków na świadczenia udzielone na zakup posiłków dzieciom w okresie nauki w szkole, gdy dochód rodziny nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy.
 
§ 8
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/162/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 marca 1997r. w sprawie zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną obejmujących zasiłki celowe zwrotne, usługi lecznicze, pomoc rzeczową oraz wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 10.10.2006 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta