Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 14:49

Uchwała Nr XXII/167/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 roku

W sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz, art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Usługi opiekuńcze (bytowe i pielęgnacyjne) oraz usługi specjalistyczne przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić.

 

§ 2

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. Pomoc przyznaje się na podstawie:

pisemnego, umotywowanego wniosku zainteresowanego lub pracownika socjalnego oraz dołączonego wniosku lekarskiego określającego rodzaj i wymiar usług.

3. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się rodzaj, zakres usług opiekuńczych, wymiar świadczonych usług, okres przez który mają być świadczone, wysokość odpłatności, tryb jej pobierania.

4. Kopie decyzji otrzymuje również wykonawca usług.

 

§ 3

1. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie ceny – stawki za jedną godzinę usług danego rodzaju.

2. Świadczeniobiorca uiszcza odpłatność za świadczone usługi zgodnie z poniższą tabelą:

 

Miesięczny dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego rodziny lub osoby określonego w art. 8 pkt 1ustawy o pomocy społecznej w procentach

Wysokość odpłatności ustalona od kosztu usług w procentach

Osoby samotnie zamieszkujące

Osoby samodzielnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

Powyżej

Do

 

bezpłatnie

 

bezpłatnie

bezpłatnie

 

100

101

150

5

10

15

151

200

10

15

30

201

250

15

30

50

251

300

30

50

80

301

350

50

80

100

351

400

80

100

100

401

 

100

100

100

 

§ 4

1. Na wniosek świadczeniobiorcy, członka jego rodziny lub pracownika socjalnego w sytuacjach gdy ponoszenie odpłatności stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy kierownik GOPS może zastosować niższą odpłatność niż wynikająca z tabeli lub zwolnić z ponoszenia odpłatności.

2. Zwolnienie może nastąpić w sytuacjach szczególnych w związku z ponoszeniem znacznych wydatków związanych z długotrwałą chorobą wymagającą zakupu drogich leków, artykułów sanitarnych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznej diety lub utrzymania małoletnich dzieci.

3. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. może nastąpić także z uwagi na udokumentowane wysokie koszty utrzymania.

 

§ 5

1. Odpłatność za usługi wnoszona jest przez świadczeniobiorcę lub osoby przez niego upoważnione do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w którym udzielono świadczenia w kasie lub na rachunek bankowy GOPS.

2. Świadczeniobiorca może dokonywać wpłaty za świadczone usługi podmiotowi bezpośrednio realizującemu usługi, który następnie przekazuje należności do kasy lub na konto GOPS.

 

§ 6

Usługi świadczone są przez GOPS lub też mogą zostać zlecone do realizacji innym podmiotom zewnętrznym.

 

§ 7

Traci moc Uchwała nr XXXVII/161/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 marca 1997r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez pomoc społeczną oraz zasady pobierania opłat za to świadczenie

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i kierownikowi GOPS

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 10.10.2006 14:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta