Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 14:23

UCHWAŁA Nr XXII/169/ 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” w gminie Michałowice
Na podstawie z art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 tracą moc następujące uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

  1. Uchwała Nr XXIV/107/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 marca 1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice,
  2. Uchwała Nr XXVII/160/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 czerwca 2000r. zmieniająca uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXIV/107/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 marca 1996r., Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić w skali 1:2000.
  • Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

  • Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” w gminie Michałowice, obejmującego część wsi Opacz Kolonia i część Osiedla Michałowice, wyznaczonego w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały.
  • Z obszaru wyznaczonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłącza się teren, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XLVII/353/2001 Rady Gminy Michałowice z 28 listopada 2001r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 281 z 2001r. pod poz. 7894.
Data publikacji: 10.10.2006 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Dariusz Ruta