Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:40

Uchwała Nr XXII/172/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 2000r., poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A., na okres 9 lat, zabudowaną nieruchomość, o powierzchni 185m2, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 425/2, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW. Nr 43268.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 10.10.2006 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta