Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:33

Uchwała Nr XXII/175/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13 ust.1 oraz art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

  1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej część działki ew. nr 449, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły gm. Michałowice, określoną punktami A, B, C, D, A na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

     

  2. Zbycie mienia, o którym mowa w pkt 1 następuje na rzecz właścicieli działek ew. nrnr 448, 211 i 203/2 oraz właściciela działek ew. nrnr 446 i 447, dla poprawienia warunków zagospodarowania tych działek.

 

§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1, przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 10.10.2006 13:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta