Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:31

Uchwała Nr XXII/176/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r

w sprawie nadania nazwy ulic położonych we wsi Granica na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Granica jako dz. ew. 1184 nadać nazwę " Jacka Malczewskiego ". Przebieg "ulicy Jacka Malczewskiego" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Granica jako dz ew 1238 nadać nazwę " Stanisława Wyspiańskiego Przebieg "ulicy Stanisława Wyspiańskiego" określa mapa stanowiąca załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 10.10.2006 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta