Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:29

Uchwała Nr XXII/177/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004r

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Michałowice Osiedle na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym ( tekst jednolity z 2001r. ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Michałowice Osiedle jako dz nr ew 1288 nadać nazwę dla części działki "płk Ryszarda Kuklińskiego".Przebieg "ulicy płk Ryszarda Kuklińskiego" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ulica " płk Ryszarda Kuklińskiego "biegnie równolegle do kolejki WKD do załamania.
 
§ 2
Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Michałowice Osiedle jako dz nr ew 1288 nadać nazwę dla części działki "Żwirki i Wigury". Przebieg "ulicy Żwirki i Wigury" określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ulica Żwirki i Wigury biegnie od załamania przy kolejce WKD do ul. Środkowej.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 10.10.2006 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta