Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:18

Uchwała Nr XXII/178/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004-2005 związanego z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

  

§ 1

Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie inwestycji pn.: kanalizacja zach. cz. gminy (dok. proj i wyk.)budowa w ul: Bugaj, Turystycznej, Głównej, Al. Starych Lip, Wschodniej, Bez Nazwy w Komorowie Wsi; Kwiatowej, Wiosennej, Orlej w Nowej Wsi; Pruszkowskiej, Jodłowej w Granicy; Nowowiejskiej, Zamojskiego, Sanatoryjnej, Mazurskiej, Kotońskiego, Sieradzkiej, Podlaskiej, Podhalańskiej, Lubuskiej, Kujawskiej, Śląskiej, Kurpiowskiej i Kaszubskiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą – na łączną kwotę 4 336 000 zł, w tym na 2004 rok – 3.426.000 zł a na 2005 rok - 910 000 zł.

 

§ 2

Źródłem finansowania zobowiązań wymienionych w § 1 będą w 2004 r środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.

Data publikacji: 10.10.2006 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta