Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:15

Uchwała Nr XXII/179/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr XVII/119/2004 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w poz. nr 99 A wprowadzić zadanie “opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla Pęcic Małych, Pęcic, Suchego Lasu, Sokołowa” i w kolumnie nr 8 wpisać liczbę 340,
  2. w poz. nr 99A w kolumnie nr 11 wpisać liczbę 340,
  3. w poz. Razem środkowa część gminy w kolumnie nr 8 liczbę 1 245 zastępuje się liczbą 1585, ,
  4. w poz. Razem środkowa część gminy w kolumnie nr 11 liczbę 4 170 zastępuje się liczbą 4510,
  5. w poz. Ogółem w gminie w kolumnie nr 8 liczbę 5 390 zastępuje się liczbą 5 730,
  6. w poz. Ogółem w gminie w kolumnie nr 11 liczbę 24 322 zastępuje się liczbą 24 672.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 10.10.2006 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta