Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:11

Uchwała Nr XXII/180/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 - 2005 związanego z realizacją inwestycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje
 
 § 1
Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie inwestycji pn. opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy -środkowa część gminy ( Pęcice Małe, Pęcice, Suchy Las i Sokołów) na łączną kwotę 340.000 zł.
 
 § 2
Źródłem finansowania zobowiązań wymienionych w § 1 będą w 2005 roku środki własne budżetu Gminy - 340.000 zł.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.

Data publikacji: 10.10.2006 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta