Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 13:04

Uchwała Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 10.10.2006 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta