Urząd Gminy Michałowice
10.10.2006 14:16

Uchwała XXII/170/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 598 i 608, położonych w Komorowie wsi gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) , Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowych stanowiących działki ew. nr 598 o pow. 1806 m2 i nr 608 o pow. 173 m2, będących drogami położonymi w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 10.10.2006 14:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta