Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 09:57

Uchwała Nr XIX/130/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok stanowiącego załącznik do uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 13.10.2006 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Dariusz Ruta