Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 09:09

Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie porozumienia Gminy Michałowice z m. st. Warszawa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Na podstawie 18 ust.2 pkt. 12w związku z art. 10 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z m. st. Warszawa w sprawie powierzenia m.st. Warszawa zadań lokalnego transportu zbiorowego i jego finansowania.
2.      Finansowanie zadania określonego w ust. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych corocznie na ten cel w budżecie Gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2004 r.
Data publikacji: 13.10.2006 09:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta