Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 09:06

Uchwała Nr XIX/132/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadań powiatu.
Na podstawie 8 ust.2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Michałowice zadań powiatu polegających na wykonaniu remontów i budowy chodników na drogach powiatowych oraz wdrożeniu koncepcji uspokojenia ruchu drogowego na drodze powiatowej.
2.      Porozumienia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarte do zakończenia prac w nim określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2005 r.
3.      Finansowanie zadań określonych w ust. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżetach Gminy na 2004 i 2005 rok.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.10.2006 09:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta