Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 08:59

Uchwała Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania Statutów Gminnym Bibliotekom Publicznym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice nadaje się statut w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie nadaje się statut w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXVI/219/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 października 2000 r. w sprawie przyjęcia tekstów jednolitych Statutów Gminnych Bibliotek Publicznych.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/133/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

S T A T U T
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice
 
I . Przepisy ogólne
 
§ 1.
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami).
2)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z późniejszymi zmianami).
3)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
4)      niniejszego statutu
 
§ 2
1.       Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora.
2.       Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 
§ 3
Siedzibą Biblioteki jest osiedle Michałowice, a terenem działania Gmina Michałowice.
 
§ 4
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie.
 
§ 6
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Bibliotek: Wojewódzkiej oraz Powiatowej i Miejskiej.
 
§ 7
1.       Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby i numerem telefonu.
2.       Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w otoku.
 
II. Cele i zadania Biblioteki Publicznej
 
§ 8
Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
 
§ 9
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :
1)      gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jak również nadzór nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych,
2)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3)      prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4)      popularyzacja książki i czytelnictwa,
5)      współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6)      doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
7)      popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.
 
§ 10
Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 
III . Organy Biblioteki Publicznej i jej organizacja
 
§ 11
1.       Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.       Dyrektor Biblioteki powoływany jest przez Wójta na okres 5-cio letniej kadencji.
3.       Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki odbywa się w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta.
4.       W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora, oraz niezależni eksperci.
5.       Komisja konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Wójta, po zaopiniowaniu, przez właściwą komisję Rady Gminy ds. społecznych.
6.       Pierwsza kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu rozpocznie się od 2004 r.
7.       W przypadku gdy komisja konkursowa nie wyłoni kandydata na dyrektora lub do konkursu nie przystąpi żaden kandydat, na stanowisko dyrektora Wójt powołuje ustalonego przez siebie kandydata.
8.       Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 2.
9.       Wójt Gminy określa zakres czynności i odpowiedzialności służbowej Dyrektora Biblioteki.
 
§ 12
1.       W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.
2.       Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
3.       Zakresy czynności pracowników Biblioteki określa Dyrektor Biblioteki.
 
§ 13
Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.
 
§ 14
1.       Biblioteka może prowadzić:
1)      wypożyczalnie,
2)      czytelnie,
3)      oddziały dla dzieci,
4)      zbiory biblioteczne w technice elektronicznej,
5)      punkt informacji i komunikacji internetowej,
6)      inne formy udostępniania zbiorów.
2. Biblioteka prowadzi filię w Nowej Wsi.
 
§ 15
1.       Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym”, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
2.       Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Biblioteki i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.
 
§ 16
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
IV . Gospodarka finansowa Biblioteki Publicznej
 
§ 17
1.       Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2.       Biblioteka może pobierać opłaty za niektóre usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczać na cele statutowe.
 
§ 18
1.       Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2.       Podstawą działalności Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora uwzględniający wysokość otrzymanej dotacji z budżetu gminy.
3.       Plan działalności Biblioteki powinien zawierać:
1)      plan usług,
2)      plan przychodów i kosztów,
3)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,
4)      plan inwestycji.
4.       Projekt planu działalności, o którym mowa wyżej, Dyrektor Biblioteki przedkłada Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
§ 19
1.       Biblioteka pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, a wypracowany dochód przeznacza na działalność statutową.
2.       Przychodami Biblioteki są wpływy z:
1)      dotacji Gminy,
2)      środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
3)      prowadzonej działalności,
4)      innych źródeł.
 
§ 20
Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.
 
V. Postanowienia końcowe
§ 21
 
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/133/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

S T A T U T
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie
 
I . Przepisy ogólne
 
§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami).
2)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z późniejszymi zmianami).
3)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
4)      niniejszego statutu.
 
§ 2
1.       Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez organizatora.
2.       Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 
§ 3
Siedzibą Biblioteki jest Komorów, a terenem działania Gmina Michałowice.
 
§ 4
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie.
 
§ 6
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Bibliotek: Wojewódzkiej oraz Powiatowej i Miejskiej.
 
§ 7
1.       Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby i numerem telefonu.
2.       Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki w otoku.
 
II. Cele i zadania Biblioteki Publicznej
 
§ 8
Działalność Biblioteki służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
 
§ 9
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :
1)      gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jak również nadzór nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych,
2)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3)      prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4)      popularyzacja książki i czytelnictwa,
5)      współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6)      doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
7)      popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.
 
§ 10
Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 
III . Organy Biblioteki Publicznej i jej organizacja
 
§ 11
1.       Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.       Dyrektor Biblioteki powoływany jest przez Wójta na okres 5-cio letniej kadencji.
3.       Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki odbywa się w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta.
4.       W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora, oraz niezależni eksperci.
5.       Komisja konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Wójta, po zaopiniowaniu, przez właściwą komisję Rady Gminy ds. społecznych.
6.       Pierwsza kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu rozpocznie się od 2006 r.
7.       W przypadku gdy komisja konkursowa nie wyłoni kandydata na dyrektora lub do konkursu nie przystąpi żaden kandydat, na stanowisko dyrektora Wójt powołuje ustalonego przez siebie kandydata.
8.       Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 2.
9.       Wójt Gminy określa zakres czynności i odpowiedzialności służbowej Dyrektora Biblioteki.
 
§ 12
1.       W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.
2.       Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
3.       Zakresy czynności pracowników Biblioteki określa Dyrektor Biblioteki.
 
§ 13
Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.
 
§ 14
Biblioteka może prowadzić:
1) wypożyczalnie,
2) czytelnie,
3) oddziały dla dzieci,
5)      filie biblioteczne,
6)      zbiory biblioteczne w technice elektronicznej,
7)      punkt informacji i komunikacji internetowej,
8) inne formy udostępniania zbiorów.
 
§ 15
1.       Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym”, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
2.       Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Biblioteki i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.
 
§ 16
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
IV . Gospodarka finansowa Biblioteki Publicznej
 
§ 17
1.       Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2.       Biblioteka może pobierać opłaty za niektóre usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczać na cele statutowe.
 
§ 18
1.       Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2.       Podstawą działalności Biblioteki jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora uwzględniający wysokość otrzymanej dotacji z budżetu gminy.
3.       Plan działalności Biblioteki powinien zawierać:
1)      plan usług,
2)      plan przychodów i kosztów,
3)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,
4)      plan inwestycji.
4.       Projekt planu działalności, o którym mowa wyżej, Dyrektor Biblioteki przedkłada Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
§ 19
1.       Biblioteka pokrywa koszty działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, a wypracowany dochód przeznacza na działalność statutową.
2.       Przychodami Biblioteki są wpływy z:
1)      dotacji Gminy,
2)      środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
3)      prowadzonej działalności,
4)      innych źródeł.
 
§ 20
Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.
 
V. Postanowienia końcowe
§ 21
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
Data publikacji: 24.08.2016 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:30
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski