Urząd Gminy Michałowice
13.10.2006 08:56

Uchwała Nr XIX/134/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1519 z późniejszymi zmianami) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13.poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.    Powołuje się komisję konkursową zwaną dalej „Komisją” dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach w skład której wchodzą:
1)      czterech przedstawicieli organizatora: Sławomir Walendowski, Paweł Zacny, Zofia Idzikiewicz, Witold Knadel, 
     2) jeden przedstawiciel Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszkowie - Józef Grzegorz Zegadło.
 
§ 2
1.    Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, wyznaczony przez Wójta Gminy, spośród członków Komisji.
2.    Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz sekretarza Komisji.
 
§ 3
Ustala się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 4
1.    Upoważnia się Wójta Gminy do opracowania treści ogłoszenia o konkursie, a także do określenia dokumentów, które powinien złożyć kandydat.
2.    Ustala się, że minimalny zakres informacji przedstawionej przez kandydata powinien obejmować:
     1) podstawowe dane osobowe wraz z dotychczasowym przebiegiem pracy zawodowej,
     2) program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach.
 
§ 5
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 Załącznik do Uchwały Nr XIX/134/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 
REGULAMIN KONKURSU PRZEPROWADZANEGO W CELU WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MICHAŁOWICACH
 
I. Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie i złożyły w wymaganym terminie dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie.
II. Kandydat jest uprawniony do otrzymania przed przystąpieniem do konkursu, warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, której dyrektorem zamierza zostać.
III. Przewodniczący Komisji zawiadamia wszystkich kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego w celu ich zaprezentowania się.
IV. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
 
1. Etap pierwszy:
1)    Komisja sprawdza, czy kandydat spełnia warunki formalne dopuszczające go do konkursu zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.
2)    Kandydaci nie spełniający formalnych wymagań, nie uczestniczą w drugim etapie konkursu.
 
2. Etap drugi:
1)    Komisja zapoznaje się z treścią oferty programowej (program działania) prowadzenia placówki złożonej przez kandydatów.
2)    Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. W trakcie rozmowy każdy z członków Komisji może zadawać dowolną ilość pytań dotyczących koncepcji programowej, przebiegu pracy zawodowej, osiągnięć w dotychczasowej pracy, zainteresowań zawodowych, itp.
3)    Ocena rozpatrywanych przez Komisję ofert odbywa się w drodze głosowania tajnego na kartach wg załączonego wzoru, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Michałowice, w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.
4)    Na kartach do głosowania, nazwiska kandydatów, umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
5)    Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos „za” kandydatem – przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata stawia się znak „+”. Karta na której głosujący oddał więcej niż jeden głos „za” jest nieważna.
6)    Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów „za”,
7)    W przypadku gdy w pierwszej turze głosowania kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów, przewodniczący komisji zarządza drugą turę głosowania. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydaci uzyskali taką samą liczbę głosów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.
V. Jeżeli do konkursu nie zgłosił się kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powołuje na stanowisko dyrektora ustalonego przez siebie kandydata.
VI. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.
VII. Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu nie można odmówić powołania na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
VIII. Członkowie Komisji uczestniczą osobiście w posiedzeniach Komisji.
IX. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach, członek Komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u jej przewodniczącego.
X. Wzór karty do głosowania:
 
Lp. Imię i nazwisko kandydata         Za  Przeciw  Wstrzymujący
         
         
   
Data publikacji: 13.10.2006 08:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta