Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 13:24

Uchwała Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice w łącznej wysokości do 1.207.500 zł.
2. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację  inwestycji pn:
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Michałowicach w wysokości  do 120 400 zł, 
- termomodernizacja budynku Szkoły w Michałowicach w wysokości  do 252 800 zł, 
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi w wysokości  do 148 800 zł, 
- termomodernizacja budynku Szkoły w Nowej Wsi w wysokości  do 397 500 zł, 
- termomodernizacja budynków ZSO w Komorowie w wysokości  do 288 000 zł. 
3. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody  własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonej pożyczki poprzez:
1) Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku PKO BP S.A. V Oddział w Warszawie.
2) Weksel  własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§4
Traci moc Uchwała Nr XVIII /129 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.
 
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta