Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.10.2006 12:46

Uchwała Nr XIX/137/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w zakresie przyjęcia zadań powiatu.
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowice zadań powiatu polegających na wykonaniu budowy chodnika i sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej.
2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarte do zakończenia prac w nim określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2004 r.
3.      Finansowanie zadań określonych w ust. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta