Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 14:06

Uchwała Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2004-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  
§ 1.
1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2006 „Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi”.
2.      Program inwestycyjny na lata 2004-2006, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.     Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.     Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XV/91/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,, Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi” na lata 2003-2006.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do Uchwały nr XVII/115/2004
Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
 
Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi .
 
Wprowadzenie
Program przewiduje budowę sali gimnastycznej w Nowej Wsi. Istniejące szkoły w Komorowie i Michałowicach posiadają wybudowane zaplecze sportowe w postaci pełno wymiarowych sal gimnastycznych wybudowanych w latach ubiegłych. Szkoła w Nowej Wsi wyposażona jest w salę gimnastyczną wybudowaną wraz z budynkiem szkoły w latach 70 -tych. Wybudowana wówczas sala gimnastyczna( o wym. 8x12) nie spełnia na dzień dzisiejszy podstawowych wymagań -brak między innymi zaplecza. Małe wymiary sali powodują , że zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w terenie lub do tych celów wykorzystywane są korytarze szkolne.
 
Ogólny cel programu
Cel programu zgodny jest z Celem nr I   przyjętym w ,,Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006" gdzie Działanie 1 ,,Wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie" jako priorytetowe określa ,,remonty, modernizację bazy lokalowej szkół ( sale gimnastyczne, boiska, pływalnie......".  
Celem programu jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole w Nowej Wsi. 
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest wybudowanie funkcjonalnej sali gimnastycznej pozwalającej na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego z uczniami szkoły. Sala gimnastyczna będzie wykorzystywana w godzinach pozalekcyjnych przez mieszkańców Nowej Wsi.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wybudowanie obiektu kubaturowego-sali gimnastycznej o wymiarach areny19x36 wraz z koniecznym zapleczem socjalnym.
 
Koordynator programu
Wójt  Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą . 

Załączniki

Data publikacji: 16.10.2006 14:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta