Urząd Gminy Michałowice
16.10.2006 13:53

Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2007 ,”Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”.
2.     Program inwestycyjny na lata 2004-2007, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.     Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.     Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XV/92/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice „ na lata 2003-2006.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
 
Program
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice na lata 2004 - 2007:
 
Wprowadzenie
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice realizowana jest sukcesywnie od lat 70-tych. Gmina posiada dwa systemy zaopatrzenia w wodę. Pierwszy z nich to woda z ujęć własnych( studnie głębinowe )o ze Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie i Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach. Woda z tych ujęć dostarczana jest do miejscowości Komorów, Granica , Nowa Wieś, Sokołów, Suchy Las, Pęcice , Komorów Wieś. Drugi system to woda z sieci wodociągowej ,,warszawskiej" która dostarcza wodę do miejscowości gminy : Michałowic, Michałowic Wsi, Opaczy, Reguł. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice jest zaawansowana w 85 %. Uzbrojenie w sieć wodociągową nie jest równomierne. Część zachodnia gminy zwodociągowana jest w 95% , wschodnia część gminy w 70% . Na podstawie składanych wniosków opracowano harmonogram realizacji budowy sieci wodociągowej dla poszczególnych miejscowości z terminem realizacji w latach 2004-2007. W harmonogramie uwzględniono konieczność modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody (SUW Komorów i SUW Pęcice). Modernizacja pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów wody z obu stacji.
 
Ogólny cel programu
Cel programu zgodny jest z Celem nr IV   przyjętym w ,,Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2007" gdzie Działanie 2 ,,Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast " w zadaniu 1 określa jako zadanie priorytetowe budowę, modernizację i rozbudowę systemów zaopatrzenia w wodę na terenie województwa.
 
Szczegółowy cel programu
Zrealizowanie programu umożliwi korzystanie przez mieszkańców gminy z wody okresowo badanej laboratoryjnie, i w miarę potrzeb uzdatnianej. Umożliwi likwidację studni i ujęć własnych wykorzystujących wody podskórne.
 
Efekt
Wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 10,33 km i podłączenie około 520 gospodarstw domowych. W programie planuje się również modernizację istniejących SUW co usprawni ich działanie i pozwoli na efektywne ich wykorzystanie.
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2004 - 2007 zgodnie z załączoną tabelą.

Załączniki

Data publikacji: 16.10.2006 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta