Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 13:38

Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.     Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2007 ,, „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Program inwestycyjny na lata 2004-2007, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.     Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.     Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4 
Traci moc Uchwała Nr XV/93/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,, Budowa Centrum Administracyjnego w Regułach i budynku Policji wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   w Gminie Michałowice na lata 2003-2006.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do Uchwały nr XVII/117/2004
Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
 
Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach
 
Wprowadzenie
Obecna siedziba Gminy Michałowice mieści się w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34, w adaptowanym budynku mieszkalnym. Budynek ten na dzień dzisiejszy nie spełnia wymagań p.poż
(jedna drewniana klatka schodowa), wymagań związanych z poruszaniem się osób niepełnosprawnych, oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy- mała powierzchnia pomieszczeń pracy , właściwie brak pomieszczeń socjalnych, oraz pomieszczeń przewidzianych na archiwizacje dokumentów. Zbyt mała ilość pomieszczeń biurowych spowodowała, że Referat Oświaty Urzędu Gminy znajduje się na terenie Nowej Wsi. Planuje się budowę nowego budynku , który stanowił by centrum administracyjne Gminy Michałowice. Lokalizacja planowana jest na terenie Reguł- teren Gmina uzyska od AWRSP.
Obecny budynek Policji jest w złym stanie technicznym, nie spełnia podstawowych wymagań
dla obsługi terenu Gminy. Umowa na wynajem kończy się w 2007 r. Istnieje pilna konieczność zmiany warunków pracy a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy.
 
Ogólny cel programu
Cel programu jest budowa Centrum Administracyjnego, którego lokalizacja ułatwi obsługę mieszkańców Gminy Michałowice. W jednym budynku znajdą się swą lokalizację wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Budowa budynku Policji pozwoli na zwiększenie ilości policjantów pełniących służbę na terenie gminy i umożliwi znaczne zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest wybudowanie funkcjonalnego budynku administracyjnego i budynku Policji uwzględniającego wszystkie wymagania architektoniczne.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wybudowanie obiektu kubaturowego Centrum Administracyjnego o łącznej powierzchni użytkowej około 1500m2, wraz z małą architekturą i koniecznym uzbrojeniem.
Efektem realizacji programu będzie również wybudowanie obiektu kubaturowego budynku Policji o powierzchni użytkowej 400 m2 , obsługującego teren Gminy Michałowice.
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą. 

Załączniki

Data publikacji: 16.10.2006 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta