Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 13:18

Uchwała Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2007 „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” .
2.      Program inwestycyjny na lata 2004-2007, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.      Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.      Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4.
 
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do Uchwały nr XVII/118/2004
Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
 
Traci moc Uchwała Nr XV/94/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego, „Zakupy inwestycyjne urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2003-2006.
 
Zakupy inwestycyjne urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych .
 
Wprowadzenie
Program przewiduje zakupy inwestycyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Będą to zakupy niezbędnego oprogramowania wspomagającego pracę biurową.
 
Ogólny cel programu
Cel programu jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym - przewiduje niezbędne zakupy inwestycyjne .
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych jednostek.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wyposażenie Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne w niezbędny sprzęt, oprogramowanie.
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
 
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu
Okres realizacji i łączne nakłady finansowe nalata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą .
 
 Załącznik do programu
,,Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych”
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe 
 
Nazwa programu
Jednostka organizacyjna realizująca program
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
w tys.zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym w tys. zł.
2004
2005
2006
2007
Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy
Urząd Gminy
4 lata
300
75
75
75
75
Zakupy inwestycyjne Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
GZOEASz
4 lata
58
20
20
20
20
Zakupy inwestycyjne GOPS
GOPS
4 lata
52
10
12
15
15
Zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie
GBP w Komorowie
4 lata
40
10
10
10
10
Zakupy inwestycyjne Biblioteki Publicznej w Michałowicach z filią w Nowej Wsi
GBP w Michałowicach
4 lata
50
20
10
10
10
Razem w Gminie
 
500
135
127
130
130
Data publikacji: 16.10.2006 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta