Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 13:00

Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2007 ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice „ .
2.      Program inwestycyjny na lata 2004-2007, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.      Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.      Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XV/96/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice ‘’ na lata 2003-2006.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/2004
Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r
 
 Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice na lata 2004 – 2007:
 
Wprowadzenie
W związku z zakładanym intensywnym rozwojem gminy oraz przewidywanym zainwestowaniem w tereny obecnie rolne gmina musi przygotowywać się do rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych zarówno z terenu gminy , a także przejąć wody opadowe z terenów zainwestowanych gmin sąsiednich. Rozwiązanie problemu rozpoczęto od sporządzenia ,,Koncepcji odprowadzenia wód opadowych" , w której zawarty jest bilans wód. W roku 2002 podpisano stosowne porozumienie międzygminne dotyczące modernizacji rowu U 1 , oraz budowy zbiornika na rzece Raszynce. Program zakłada również przystąpienie do realizacji odwodnienia zlewni Komorów do rzeki Utraty.
  
Ogólny cel programu
Cel programu zgodny jest z Celem nr V   przyjętym w ,,Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006" gdzie Działanie 2 ,,Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu" w zadaniu 1 określa jako zadanie priorytetowe wspieranie inicjatyw dotyczących inwestycji z zakresu małej retencji.
 
Szczegółowy cel programu
Zrealizowanie programu pozwoli na uniknięcie zalewania gospodarstw przez wody opadowe w przypadku ich intensywnego występowania. Zlikwiduje problem podtapiania ulic i zastoin wodnych w miejscach do tego nie przystosowanych, odprowadzi do zlewni wody podczyszczonych poprzez system osadników ulicznych.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie zakończenie modernizacji rowu U 1 oraz wybudowanie sieci odwadniających o łącznej długości 5,59 km, które umożliwią odwodnienie terenów gminy szczególnie narażonych na podtopienia m.in. części Komorowa , Komorowa Wsi, Opaczy, Michałowic i Reguł.  
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą .

Załączniki

Data publikacji: 16.10.2006 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta