Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 12:48

Uchwała Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego "Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice" na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.   Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2007 “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice .
2.   Program inwestycyjny na lata 2004-2007, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice, w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata, po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.   Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.   Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XV/98/2003 Rady Gminy Michałowice z   dnia 15 grudnia 2003 rokuw sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Załącznik do Uchwały Nr XVII/121/2004
Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r.
 
Program
Budowa i remonty dróg w Gminie Michałowice w latach 2004 – 2007:
 
Wprowadzenie
Gmina Michałowice w latach objętych planem zamierza modernizować drogi , które są w pełni uzbrojone. W latach 2004-2007 planuje się modernizacje dróg w których wykonano infrastrukturę techniczną ( wodociągi i kanalizację). Budowa dróg ujęta w WPI przewiduje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z chodnikami i koniecznym odwodnieniem. Remonty dróg polegać będą na wykonaniu nakładki asfaltowej, utwardzenie destruktem, ewentualnie powierzchniowe utrwalenie istniejących nawierzchni. Szczegółowy zakres budowy i remontu określany będzie w planach rocznych.
 
Ogólny cel programu
Cel programu nr 4 zgodny jest z Celem nr IV   przyjętym w ,,Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006" gdzie Działanie 2 ,,Restrukturyzacja            i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast" w zadaniu 3 jako priorytetowe określa ,,remonty, modernizację i budowę dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa".  
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest modernizacja istniejących dróg gminnych, uzbrojenie ich w konieczne systemy odwadniające , chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe. Program obejmuje drogi gminne w pełni uzbrojone w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sieci gazowe i teletechniczne.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wykonanie modernizacji, remontu dróg i chodników o łącznej długości 41,39 km .  
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą.

Załączniki

Data publikacji: 16.10.2006 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta