Urząd Gminy Michałowice
13.10.2006 10:54

Uchwała Nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu
i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.     Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004-2007 „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice”.
2.     Program inwestycyjny na lata 2004-2007, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Program stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Gminy Michałowice , w zakresie ujętych w nim zadań inwestycyjnych na kolejne lata , po zweryfikowaniu stanu przygotowań poszczególnych zadań pod względem formalnym, technicznym i finansowym.
 
§ 3.
1.     Przyjęcie przez Radę Gminy programu inwestycyjnego jest równoznaczne z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości niezbędnej dla realizacji przyjętych w programie zadań inwestycyjnych i stanowi dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w tym planie.
2.     Umieszczenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z nim związanych wykraczających poza dany rok budżetowy.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
 
Budowa ośrodków sportu rekreacji na terenie gminy Michałowice
 
Wprowadzenie
Program przewiduje budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Michałowicach.
Program przewiduje budowę ogródka jordanowskiego i boiska sportowego w Opaczy Kolonia i Nowej Wsi toru dla deskorolek przy szkole w projektowanym parku w Michałowicach, toru dla deskorolek i boiska do koszykówki w Regułach, boiska do koszykówki w Pęcinach Małych, ogródka jordanowskiego w Sokołowie, ogródka jordanowskiego i boiska do koszykówki w Komorowie Wsi oraz ogródka jordanowskiego i toru do deskorolek w Komorowie na placu przy ul. Kolejowej.
Obecnie w Gminie brakuje terenów zagospodarowanych dla uprawiania sportu i rekreacji
przez dzieci , młodzież i dorosłych. Wybudowanie ośrodków sportu j. w. rozwinie
zainteresowanie mieszkańców sportem i czynnym wypoczynkiem.
W zakresie obiektów kultury przewiduje się budowę amfiteatru przy ZSO w Komorowie
i budowę amfiteatru i ogródka jordanowskiego przy szkole w Michałowicach
 
Ogólny cel programu
Rozwój sporu i czynnego wypoczynku na powietrzu a co za tym idzie, zwiększenie zdrowotności wśród mieszkańców gminy, zmniejszenie przestępczości.
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest wybudowanie funkcjonalnych  ośrodków sportu i rekreacji do wykorzystania głównie przez mieszkańców Gminy.
 
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wybudowanie jedenastu  obiektów sportowych j.w.
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.
 
Okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe
Lata 2004 – 2007 zgodnie z załączoną tabelą .

Załączniki

Data publikacji: 13.10.2006 10:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta