Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 10:51

Uchwała Nr XVII/123/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust.1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XL/244/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

 

Załącznik
do uchwały Nr XVII/123/2004
Rady Gminy Michałowice
z dnia 18 marca 2004 r.
 
TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE
 
Rozdział I
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 1
Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 
§2
1.      Wniosek, o którym mowa w § 1 powinien zawierać:
1)      nazwę i adres przedszkola,
2)      nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
3)      numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji,
4)      planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz w okresie wrzesień – grudzień,
5)      nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2.      Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przekazuje do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96:
1)      w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji kserokopię sprawozdania o symbolu S-01 sporządzonego dla Głównego Urzędu Statystycznego,
2)      w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych, według stanu na pierwszy dzień miesiąca.
 
§ 3
Niezachowanie procedury określonej w § 1 i 2 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie gminy.
 
Rozdział II
Przyznawanie i przekazywanie dotacji
§ 4
1.      Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia (z wyłączeniem remontów), z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę.
2.      Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego na podstawie informacji wnioskodawcy o planowanej liczbie uczniów.
3.      Wniosek o zwiększenie dotacji wraz z uzasadnieniem należy złożyć w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96.
 
Rozdział III
Rozliczenie dotacji
§ 5
1.      Podmiot prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby uczniów, w terminie do dnia 30 stycznia – za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego.
2.      Podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne zobowiązane są udostępnić na żądanie Gminy stosowną dokumentację obrazującą rzeczywistą liczbę uczniów.
Data publikacji: 13.10.2006 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Dariusz Ruta