Urząd Gminy Michałowice
13.10.2006 10:28

Uchwała Nr XVIII/ 125 /04 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, art.110 ust 1 i 2, art.122, art.124 oraz art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.       Ustala się dochody budżetu gminy Michałowice ogółem w wysokości  41 032 917 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.       Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie    Michałowice ustawami w wysokości 404 302 zł,
2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 127 000 zł,
3.       Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 42 871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 
§ 2
1.       Ustala się wydatki budżetu gminy Michałowice w wysokości  48 081 281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.       Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:     
1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości  404 302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
2)      wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 127 000 zł.
 
§ 3
1.       Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi kwotę 7 048 364 zł.
2.       Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 2 404 120 zł na spłatę części rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.      Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 452 484 zł tj po uwzględnieniu zapisów w ust 2 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 6 918 930 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
2 533 554 zł. 
4.     Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy o którym mowa w ust 1 zawiera załącznik Nr 3.
           
§ 4
Prognozę długu Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik Nr4
 
§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 407 077 zł i rezerwę celową w wysokości  54 155 zł.
 
§ 6
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 7
Ustala się dotacje dla gminnych instytucji upowszechniania kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
 
§ 8
Ustala się dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 11
Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1)      dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu oraz między zadaniami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
2)      przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w granicach posiadanych upoważnień Rady.
 
§ 13
Ustala się wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Michałowice w roku budżetowym 2004 do kwoty 500 000 zł.
 
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 15
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 .

Załączniki

Data publikacji: 13.10.2006 10:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta