Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 10:12

Uchwała Nr XVIII / 128 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości do  4 980 930 zł.
2.      Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn:
-         „budowa sieci kanalizacyjnej” w wysokości do 4 492 930 zł,
-         „budowa sieci wodociągowej” w wysokości do 268 000 zł,
-         „budowa urządzeń odwadniających
i małej retencji”                           w wysokości do   220 000 zł.
3.      Źródłem spłaty kredytu i pożyczki będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu i pożyczki poprzez:
1)      Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku PKO BP S.A. V Oddział w Warszawie.
2)      Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.
3)      Weksel własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.10.2006 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta