Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.10.2006 10:08

Uchwała Nr XVIII / 129 /2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynków Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Michałowice w łącznej wysokości do 1.207.500 zł.
2.      Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn:
-          termomodernizacja budynku Przedszkola w Michałowicach w wysokości do 120 400 zł,
-          termomodernizacja budynku Szkoły w Michałowicach w wysokości do 252 800 zł,
-          termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi w wysokości do 148 800 zł,
-          termomodernizacja budynku Szkoły w Nowej Wsi w wysokości do 397 500 zł,
-          termomodernizacja budynków ZSO w Komorowie w wysokości do 288 000 zł.
3.      Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
4.      Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu poprzez:
1)      Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku PKO BP S.A. V Oddział w Warszawie.
2)      Weksel własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 13.10.2006 10:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta