Urząd Gminy Michałowice
13.10.2006 10:24

Uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach nadzoru, rozstrzygnięciem nadzorczym nr Lex. I. 0911/4/04 z dnia 16.04.2004r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka w wysokości:
1)         500 zł - w przypadku urodzenia jednego dziecka,
2)      1.200 zł - w przypadku urodzenia dwójki dzieci,
3)      3.000 zł. – w przypadku urodzenia trójki dzieci,

§ 2
1.      Świadczenie, o którym mowa w § 1 przysługuje rodzicom dziecka, w przypadku, jeżeli matka była przez co najmniej 9 miesięcy przed urodzeniem dziecka zameldowana na terenie Gminy Michałowice na pobyt stały.
2.      Jeżeli rodzice dziecka zmarli lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich przed wypłaceniem świadczenia, a matka spełniała kryterium zameldowania na terenie Gminy Michałowice świadczenie przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.

§ 3
1.      Świadczenie będzie wypłacane na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Michałowice w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
2.      Po upływie terminu określonego w ust. 1 prawo do złożenia wniosku wygasa.
3.      Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć akt urodzenia dziecka, a w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 2 dokument potwierdzający ustanowienie opieki prawnej.
4.      Pracownicy Urzędu Gminy Michałowice będą każdorazowo przy meldowaniu dziecka informować rodziców o możliwości skorzystania ze świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

§ 4
Źródłem pokrycia świadczeń z tytułu urodzenia dziecka będą dochody własne budżetu Gminy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
Data publikacji: 13.10.2006 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta