Urząd Gminy Michałowice
13.10.2006 10:22

Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Wyraża się akceptację przystąpienia Gminy Michałowice do porozumienia w sprawie udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
2.      Koszty związane z przystąpieniem do porozumienia, o którym mowa w ust. 1 będą ponoszone przez Gminę Michałowice w kolejnych latach budżetowych, w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym Gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik  do Uchwały Nr XVIII/127/2004
z dnia 25 marca 2004 r.
 
Podkowa Leśna, 20.01.2004r.
POROZUMIENIE
w sprawie udziału samorządów w prywatyzacji PKP WKD Spółka z o.o
 
§ 1
Na spotkaniu w Podkowie Leśnej w dniu 20 stycznia 2004r. zwołanym z inicjatywy Marszałka Bogusława Kowalskiego, przedyskutowano wszechstronnie możliwości i uwarunkowania udziału samorządów gmin położonych wzdłuż trasy WKD oraz samorządu m. st. Warszawy i samorządu Województwa Mazowieckiego w planowanych przekształceniach strukturalnych i własnościowych spółki PKP WKD Spółka z o.o.
Podstawą dyskusji było opracowanie pt. „ Uwarunkowania przekształceń strukturalnych i własnościowych PKP WKD Spółka z o.o. z punktu widzenia samorządów " zaprezentowane i rozdane przez Burmistrza Podkowy Leśnej na spotkaniu w dniu 10.12.2003 r.
Lista obecności przedstawicieli samorządów na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2004 r. w załączeniu.
 
§ 2
Ustalono, że wszystkie samorządy gmin położonych wzdłuż trasy WKD oraz samorząd m. st. Warszawy i samorząd Województwa Mazowieckiego są zdecydowane wziąć czynny udział w planowanych przekształceniach strukturalnych i własnościowych spółki PKP WKD Spółka z o.o.
W przekonaniu obecnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów, PKP WKD Spółka z o.o. powinna być spółką komunalną kontrolowaną przez samorządy Gmin położonych na jej trasie. Również ewentualna prywatyzacja Spółki powinna być przeprowadzona przez odpowiednią reprezentację tych samorządów.
Władze samorządowe, w trosce o potrzeby swoich obywateli, zamierzają przejąć odpowiedzialność za dalsze losy WKD i proporcjonalnie od posiadanych lub pozyskanych środków finansowych, wspólnie programować jej rozwój. Tak pomyślane planowanie rozwoju WKD stanowić będzie jeden z elementów planowania rozwoju infrastrukturykomunikacyjnej na terenie Gmin.
 
§ 3
Dla realizacji w/w celów, zebrani na spotkaniu przedstawiciele samorządowych władz wykonawczych, zobowiązują się do uzyskania wymaganych prawem uchwał organów ustawodawczych, które umożliwią i upoważnią organy wykonawcze do stosownych działań w tym zakresie. Odpowiednie uchwały zostaną podjęte w terminie do końca lutego 2004r.
 
§ 4
Zebrani postanawiają, że zostanie złożona oferta samorządowa w sprawie nabycia udziałów spółki PKP WKD Spółka z o.o., zgłoszona w odpowiedzi na ogłoszone publicznie przez PKP S.A. w dzienniku Rzeczypospolita, zaproszenie do rokowań. Do opracowania oferty samorządowej upoważnia się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5
Zebrani wstępnie ustalili, że udział procentowy poszczególnych samorządów, w kapitale zakładowym skomunalizowanej spółki WKD będzie się kształtował następująco:
- 33% Samorząd Wojewódzki
- 33% m.st. Warszawa
- 34% pozostałe samorządy lokalne
 
Podpisy:
1. Urząd Marszałkowski
2. Urząd m. st. Warszawy
3. Burmistrz Podkowy Leśnej
4. Burmistrz Milanówka
5. Burmistrz Grodziska M.
6. Wójt Gminy Michałowie
7. Wójt Gminy Brwinów
8. Prezydent Pruszkowa
Data publikacji: 13.10.2006 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta