Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 12:02

Uchwała Nr XX/139/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2004-2007
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W załączniku do Uchwała Nr XVII/119/2004 wprowadza się następujące zmiany:
  1. w wierszu nr 26 w kolumnie nr 6 liczbę 70 zastępuje się liczbą 40,
  2. w wierszu nr 26 w kolumnie nr 11 liczbę 70 zastępuje się liczbą 40,
  3. w wierszu nr 33 w kolumnie nr 6 liczbę 150 zastępuje się liczbą 180,
  4. w wierszu nr 33 w kolumnie nr 11 liczbę 150 zastępuje się liczbą 180,
  5. w wierszu nr 37 w kolumnie nr 2 za wyrazem Reja dopisuje się“+ Pruszkowska”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta