Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:59

Uchwała Nr XX/140/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/120/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr XVII/120/2004 w prowadza się następujące zmiany:
  1. w zadaniu Zlewnia nr 11 w kolumnie 3 liczbę 340 zastępuje się liczbą 1095,
  2. w zadaniu Zlewnia nr 11 w kolumnie 10 liczbę 2440 zastępuje się liczbą 3195,
  3. w zadaniu Zlewnia Opacz Kol. do Raszyna w kolumnie nr 3 liczbę 100 zastępuje się liczbą 75,
  4. w zadaniu Zlewnia Opacz Kol. do Raszyna w kolumnie nr 10 liczbę 200 zastępuje się liczbą 175,
  5. w wierszu Razem w kolumnie nr 3 liczbę 550 zastępuje się liczbą 1330,
  6. w wierszu Razem w kolumnie nr 10 liczbę 9980 zastępuje się liczbą 10760.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta