Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:56

Uchwała Nr XX/141/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice " na lata 2004-2007
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr XVII/121/2004 wprowadza się następujące zmiany:
  1. w wierszu nr 1 w kolumnie nr 4 liczbę 360 zastępuje się liczbą 22,
  2. w wierszu nr 1 w kolumnie nr 11 liczbę 360 zastępuje się liczbą 22,
  3. w wierszu nr 3 w kolumnie nr 4 liczbę 1050 zastępuje się liczbą 1388,
  4. w wierszu nr 3 w kolumnie nr 11 liczbę 1050 zastępuje się liczbą 1388,
  5. w wierszu nr 13 w kolumnie nr 4 liczbę 30 zastępuje się liczbą 5,
  6. w wierszu nr 13 w kolumnie nr 11 liczbę 30 zastępuje się liczbą 5,
  7. w wierszu nr 62 w kolumnie nr 4 liczbę 4010 zastępuje się liczbą 3985,
  8. w wierszu nr 62 w kolumnie nr 11 liczbę 16690 zastępuje się liczbą 16665.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta