Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:52

Uchwała Nr XX/142/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “ Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr XVII/122/2004 wprowadza się następujące zmiany:
  1. w wierszu nr 3 w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” liczbę 68 zastępuje się liczbą 103,
  2. w wierszu nr 3 w kolumnie „2004” liczbę 18 zastępuje się liczbą 53,
  3. w wierszu „Razem nakłady” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” liczbę 2028 zastępuje się liczbą 2063,
  4. w wierszu „Razem nakłady” w kolumnie „2004” liczbę 183 zastępuje się liczbą 218,
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta