Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:42

Uchwała Nr XX/143/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi”.
Na podstawie art. 18 ust.1 art.51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi” do kwoty 600 000 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Michałowice na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla.
  2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 11.10.2006 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta