Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:37

Uchwała Nr XX/144/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na „Modernizację ulicy 3 Maja w Michałowicach”.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 48 ust 1 pkt. 2 oraz art. 112 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na „Modernizację ulicy 3 Maja w Michałowicach” do kwoty 400 000 zł.
  2. Źródłem spłaty będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
  3. Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego poprzez:
  1. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice w Banku PKO BP S.A. V Oddział w Warszawie.
  2. Weksel własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta