Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:32

Uchwała Nr XX/146/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice ustala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice:
  1. Gminne Przedszkole w Michałowicach; ul. Szkolna 13,
  2. Gminne Przedszkole w Nowej Wsi; ul. Główna 52A – wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi; ul. Główna 96,
  3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Komorowie; Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 – wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,
  4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Michałowicach; ul. Szkolna 15 – wchodzące w skład Zespołu Szkół w Michałowicach; ul. Szkolna 15.
  5. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi; ul. Główna 96 – wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi; ul. Główna 96.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 11.10.2006 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Dariusz Ruta