Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:28

UCHWAŁA Nr XX/147/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r., nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r., nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. i nr LIV/406/2002 z 28 czerwca 2002r. dotyczących zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
  1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego część obszaru Opacz Kolonia w ten sposób, że §29 ust. 3 w Rozdziale 3 otrzymuje brzmienie: „Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w ust. 1 dla terenów komunikacji (K)”.
  2. Inne postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
 
§2
  1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XLVII/354/2001 z 20 grudnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice, w gminie Michałowice w ten sposób, że §60 pkt b) w Rozdziale 11: „Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla pozostałych terenów objętych planem”.
  2. Inne postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
 
§3
  1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły w ten sposób, że §106 ust. 3 w Rozdziale 5 otrzymuje brzmienie: „Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów komunikacji (K)”.
  2. Inne postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
 
§4
  1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Michałowice nr LIV/406/2002 z 28 czerwca 2002r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Michałowice” – wieś Michałowice w ten sposób, że §53 pkt 2 w Rozdziale 9 otrzymuje brzmienie: „Nie nalicza się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla pozostałych terenów objętych planem”.
  2. Inne postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
 
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 11.10.2006 11:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 67
Autor: Dariusz Ruta