Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:23

Uchwała Nr XX/148/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r Nr 57, poz. 603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Michałowice Osiedle, gm. Michałowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta Nr 33195, stanowiącej działki gruntu oznaczone na mapie z wstępnym projektem podziału nieruchomości stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały numerami 1512/5, 1512/7, 1512/8, 1512/9, 1515/6, 1515/7, 1515/9, 1515/10, 1515/13, 1515/16, 1515/17, 1515/18, 1515/19.
 
§ 2
Działki, o których mowa w § 1 zostaną przeznaczone na realizację celów zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, gospodarki wodnej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, służących wykonywaniu zadań własnych gminy, poprzez lokalizację stacji strefowej wodociągu gminnego lokalizację zbiornika retencyjnego oraz zabezpieczenie dostępu do rowów stanowiących główne odbiorniki wód deszczowych z terenu osiedla Michałowice.
 
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice działek, o których mowa w § 1.
 
§ 4
Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości opisanej w § 1 będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta