Urząd Gminy Michałowice
11.10.2006 11:34

Uchwała XX/145/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 8 z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r., nr 71, poz.838 z póż. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Uchwala się wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na cele niezwiązane z ich budową, przebudową , remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.
 
2. Stawka opłaty, o której mowa w ust.1, za zajęcie 1m2 powierzchni drogi na cele prowadzenia robót w pasie drogowym wynosi:
1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni 2zł
2)przy zajęciu powyżej 20% do 50% szerokości jezdni 4zł
3)przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 8zł.
4) pozostałe elementy pasa drogowego 2zł.
 
§ 2.
Uchwala się wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości:
1) Za umieszczenie linii elektroenergetycznej , przewody: kanalizacyjne nie służącego do odwodnienia drogi, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji –realizowane jako inwestycje celu publicznego:
a) w jezdni 10zł
   b)w pozostałych elementach pasa drogowego 5zł
 
2)Za umieszczenie przyłącza: elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe- służące przyłączeniu do sieci o których mowa w pkt.1
a) w jezdni 5zł
b) w pozostałych elementach pasa drogowego 2zł
3) Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim 100zł.
 
§ 3.
Uchwala się wysokość dziennej stawki za zajęcie 1m2 pasa drogowego pod obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz powierzchni reklam:
- w terenie zabudowanym 1zł
- poza terenem zabudowanym 0,50zł
 
§ 4
Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1mpasa drogowego.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Data publikacji: 11.10.2006 11:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 23
Autor: Dariusz Ruta