Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.10.2006 10:25

Uchwała Nr XXI/156/2004 Rady Gminy Michałowicez dnia 12 lipca 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2 Uzyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn: 
  • termomodernizacja budynku Przedszkola w Michałowicach w wysokości do 142 500 zł,
  • termomodernizacja budynku Szkoły w Michałowicach w wysokości do 272 000 zł,
  • termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi w wysokości do 179 150 zł,
  • termomodernizacja budynku Szkoły w Nowej Wsi w wysokości do 397 500 zł,
  • termomodernizacja budynku ZSO w Komorowie w wysokości do 288 000 zł”.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta