Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.10.2006 10:17

Uchwała Nr XXI/159/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, dotyczącego wykonania prac remontowo – konserwacyjnych w pasach dróg powiatowych.
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt. 11 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie: „Wykonania następujących prac w pasach dróg powiatowych:

 

  1. Naprawa (usunięcie awarii) przepustu pod ul. Powstańców Warszawy w Regułach, przy torach kolejki WKD,
  2. Remont przepustu pod skrzyżowaniem ul. Powstańców Warszawy z ul. Kuchy w Regułach,
  3. Oczyszczenie (udrożnienie) przepustu o średnicy f 300 mm, znajdującego się na rowie 
    R-10 pod ul. Sokołowską w Sokołowie.”
 
§ 2.
  1. Porozumienie, o którym mowa w § 1 zostanie zawarte do zakończenia prac w nim określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2004 r.
  2. Finansowanie zadań określonych w § 1 następować będzie ze środków budżetu gminy, do wysokości 40.000 zł.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 11.10.2006 10:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta